ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂාව

පරීක්ෂණ වාර්තාව

EN263: සනීපාරක්ෂක භාණ්ඩ ඇක්‍රිලික් තහඩු පෙන්වීමේ නිල ක්‍රමය යුරෝපීය සංගමයේ ගුණාත්මක සම්මත අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූල වේ.

 UL94 සහ UL746CFurniture ගෘහ භාණ්ඩ කර්මාන්තයට විශේෂයෙන් අදාළ වන ඇඳීම සහ ගිනි-ප්‍රතිරෝධී ක්‍රියාකාරිත්වය පෙන්වන්න.

  • ඩියුක් ඇක්‍රිලික් ෂීට් EN263 පරීක්ෂණ වාර්තාව
  • UL746C
  • විනිවිද පෙනෙන තහඩු ගිනි දැල්වීම UL94